یادداشت کیهان
تحقیر آمریکا، مقاومت ملت!

ترامپ در پاسخ به سؤالی در‌باره برنامه‌اش برای مهار ایران تنها به این جمله اکتفا کرد که «خواهید دید»! و از روی ناامیدی اذعان کرد «اگر نتوانیم از پس ایران برآییم، دیگر برنخواهیم آمد»

منبع: دانشجو/روزنامه کیهان